بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 99,080 11.95 782,419 16.28 777,913 15.53 804,297 16.12
اوراق مشارکت 368,033 44.4 2,404,488 50.04 2,495,586 49.81 2,510,567 50.33
سپرده بانکی 354,429 42.76 1,583,548 32.95 1,682,673 33.59 1,614,139 32.36
وجه نقد 8 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -2,555 -0.31 34,855 0.73 53,643 1.07 59,402 1.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 59,970 7.23 433,202 9.02 416,697 8.32 423,805 8.5