بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 79,972 11.25 764,701 16.48 806,882 17.75 809,389 17.27
اوراق مشارکت 309,038 43.46 2,360,491 50.87 2,345,583 51.6 2,352,741 50.21
سپرده بانکی 315,820 44.42 1,502,129 32.37 1,382,889 30.42 1,475,269 31.49
وجه نقد 9 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -4,986 -0.7 12,852 0.28 10,030 0.22 48,037 1.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 49,763 7 439,914 9.48 457,034 10.05 430,565 9.19