نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 448,552 12.05 1,936,840 9.69 2,457,741 10.74 2,401,688 10.44
اوراق مشارکت 2,128,810 57.19 13,157,812 65.86 14,352,989 62.73 14,553,575 63.25
سپرده بانکی 1,114,406 29.94 4,696,155 23.51 5,741,427 25.09 5,717,365 24.85
وجه نقد 310 0.01 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 15,874 0.43 120,119 0.6 277,074 1.21 294,039 1.28
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 14,472 0.39 68,449 0.34 50,239 0.22 43,329 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 296,618 7.97 1,643,662 8.23 1,891,426 8.27 1,875,497 8.15