بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 122,271 12.37 842,711 14.58 954,881 13.37 1,042,539 12.98
اوراق مشارکت 443,065 44.84 2,750,681 47.61 3,189,164 44.66 3,598,865 44.81
سپرده بانکی 413,640 41.86 2,122,488 36.73 2,927,659 41 3,321,229 41.35
وجه نقد 8 0 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 331 0.03 62,247 1.08 68,979 0.97 69,182 0.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 72,668 7.35 461,986 8 546,683 7.66 585,318 7.29