بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

تغییر نام صندوق به "صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی"

بر اساس مستندات موجود در لینک خبر، نام صندوق سرمایه گذاری "مشترک بیمه دی" به "آشنای دی" تغییر یافت.